ВАШ ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК

Активні операції банків — операції, націлені на розміщення коштів.

Акції — цінні папери, які свідчать про те, що їх власник стає співвласником капіталу емітенту і отримує частину доходів від його функціонування у вигляді дивідендів.

Альтернативна вартість вибору в грошовому вираженні включає «втрату» реальних грошей, які витрачені на здійснення вибраної альтернативи, а також «втрату» найбільших можливих грошових вигід при відмові від наступної за значущістю альтернативи.

Альтернативна вартість виробництва однієї одиниці товару А — це та кількість товару Б, яку перестали виробляти при виробництві додаткової одиниці товару А, тобто це «виробничі втрати» товару Б.

Альтернативною вартістю називається упущена вигода через відмову від здійснення наступної за значущістю альтернативи при виборі через те, що обмежені ресурси використовуються лише за одним призначенням.

Банки — установи, які акумулюють (зосереджують) тимчасово вільні грошові засоби з метою використання їх для потреб суспільного відтворення.

Біржа — це постійно діючий оптовий ринок масових взаємозамінних товарів.

Брокери — посередники, які працюють за певний відсоток від суми операції, тобто за комісійну винагороду.

Бюджетна лінія — це набір благ, придбання яких потребує однакових витрат.

Валюта — грошова одиниця країни, яка випущена державою.

Валютний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, яка визначена в грошових одиницях іншої країни.

Валютний ринок — специфічний ринок, де предметом купівлі-продажу є різні національні валюти.

Величина попиту — певна кількість товару, яку споживач готовий купити за одного конкретного рівня ціни; графічно — це окрема точка на лінії попиту.

Величина пропозиції — певна кількість товару, яку продавець готовий продати за одного конкретного рівня ціни; графічно — це окрема точка на лінії пропозиції.

Виробництво — це процес безпосереднього впливу людини на виробничі ресурси з метою створення економічних благ.

Виробничі ресурси — це все, що безпосередньо використовують для виготовлення потрібних людям благ.

Гроші — абсолютно ліквідний засіб обігу, який в сучасних умовах виконує функцію міри вартості, засобу обігу і засобу заощадження.

Грошова маса — усі грошові засоби як у готівковій, так і в безготівковій формах, які виконують функції засобу обігу, міри вартості і накопичення.

Грошові агрегати— елементи грошової маси, які групують за ступенем їх спадної ліквідності.

Демонетизація золота — припинення виконання золотом функцій грошей.

Дилери — посередники, які здійснюють угоди за власний рахунок.

Доходи в розпорядженні — це номінальні доходи з вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів.

Закон зростання альтернативної вартості: при нарощуванні виробництва одного з товарів (наприклад, товару X) альтернативна вартість кожної додаткової одиниці цього товару збільшується, що виражається у збільшенні втрат виробництва іншого товару (наприклад, товару У).

Закон попиту відображає обернений зв'язок між кількістю товарів та послуг, які споживачі готові придбати, та ціною цих товарів та послуг: чим нижча ціна, тим більша величина попиту. Унаслідок дії цього закону крива попиту має спадний характер.

Закон пропозиції відображає пряму залежність між кількістю товарів та послуг, які виробники готові продати, та ціною цих товарів та послуг:чим вища ціна, тим більша величина пропозиції.

Закон спадної віддачі (продуктивності) відображає зв'язок між випуском додаткової продукції й зміною одного фактора виробництва за незмінного обсягу інших факторів: додаткові витрати одного з факторів виробництва (наприклад, праці) за незмінної кількості іншого фактора (наприклад, капіталу) супроводжуватимуться все меншим обсягом додаткової продукції. Отже, віддача від використання додаткового трудового ресурсу зменшується (спадає).

Заробітна плата — винагорода, яку отримує власник робочої сили відповідно до кількості та якості затраченої ним праці у виробництві. Існує у двох основних формах — відрядна і погодинна.

Індивідуальний попит — попит на певний товар чи послугу окремого споживача.

Інфраструктура ринку — сукупність організацій і структур, які забезпечують безперервний рух товарно-грошових потоків задля функціонування ринкових взаємовідносин між економічними суб'єктами.

Капітальні ресурси — елементи виробництва, що відіграють активну посередницьку роль між людиною і природними ресурсами (проміжними товарами) у виробничому процесі (будівлі, обладнання, верстати, машини, механізми, порти, греблі та інші створені промисловим шляхом або збудовані об'єкти).

Кредитні гроші — знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредиту.

Крива байдужості відображає альтернативні варіанти наборів товарів, які забезпечують однаковий рівень корисності.

Крива байдужості та бюджетна лінія використовуються для графічної інтерпретації ситуації споживчої рівноваги. Остання досягається, якoо споживач купує товари в комбінації, якій відповідає точка, де бюджетна лінія є дотичною до найвищої з доступних кривих байдужості.

Крива виробничих можливостей — це безліч точок (альтернатив), що характеризують можливі комбінації виробництва двох видів або типів товарів в умовах повного використання існуючих виробничих ресурсів.

Крива виробничих можливостей — це крива трансформації, оскільки вона дає можливість виразити (трансформувати) виробництво одного товару в розмірі втрат виробництва іншого, тобто через альтернативну вартість.

Купівельна спроможність грошей — кількість товарів та послуг, які можна придбати за одну грошову одиницю.

Курс акції — ціна акції на продаж. Вона прямо пропорційна величині дивіденду і обернено пропорційна рівню позичкового відсотка.

Металеві гроші — дорогоцінні метали, які мали специфічні властивості (цінність, зносостійкість, портативність, однорідність, подільність, упізнаваність, цінова стабільність) і виконували функції грошей.

Монети — зливки металу встановленої форми і певної ваги, пробу яких засвідчує своїм штемпелем держава.

Надлишок споживачів — це вигода споживачів від купівлі товару за рівноважною ціною.

Національний ринок — сукупність соціально-економічних відносин, які виникають у сфері обміну на окремих сегментних ринках у їхній взаємодії та залежності.

Номінальна заробітна плата — сума грошей, яку отримує власник робочої сили за певний проміжок часу.

Номінальна ставка (і) — відсоткова ставка, виражена за поточним курсом грошової одиниці.

Номінальні доходи — величина доходу, оцінена грошима на даний період часу.

Норма позичкового відсотка — це відношення суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми капіталу, наданого в позичку, виражене у відсотках.|

Облігації — цінні папери, які засвідчують факт позики і приносять їх власникам дохід у вигляді відсотка. '

Паперові гроші — номінальні знаки, символи вартості, основні замінники повноцінних грошей

Пасивні операції банків — операції, які націлені на мобілізацію ресурсів, тобто на залучення грошових коштів до банку.

Підприємець — людина, яка покладає на себе ініціативу поєднання ресурсів у єдиний процес виробництва, керує підприємством, запроваджує інновації у виробництво й перебирає на себе відповідальність за організацію справи.

Позичковий відсоток — плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позиченими грошима.

Попит — це кількість товарів і послуг, яку споживачі бажають і придбати за кожного рівня цін у певний період часу; графічно – це вся лінія, яка відображає залежність кількості товарів та послуг, що споживачі готові придбати, від ціни.

Права власності — це санкціоновані суспільством (законами держави, адміністративними розпорядженнями, традиціями) відносини між людьми з приводу володіння, розпорядження й використання економічних благ.

Правило максимізації корисності виражається в рівності граничних корисностей благ у розрахунку на останню грошову одиницю.

Прибуток — форма доходу підприємця, плата за його новаторство, талант в управлінні фірмою, ризик, невизначеність результатів підприємницької діяльності, надлишок виторгу над витратами на виробництво.

Природні ресурси — все те, що людина знаходить у навколишньому середовищі і своєю працею перетворює на продукти для задоволення своїх потреб. Це земля, корисні копалини, сировина, ліси, тваринний і рослинний світ, надра, родючість ґрунтів тощо.

Пропозиція — кількість товарів і послуг, яку виробник або продавець готовий поставити на ринок за кожного рівня цін у певний період часу, графічно — це вся лінія, яка відображає залежність кількості товарів та послуг, що продавці готові продати, від ціни.

Реальна заробітна плата — кількість товарів та послуг, яку може придбати робітник на свою номінальну заробітну плату. Реальна заробітна плата прямо залежить від величини номінальної заробітної плати і обернено — від цін на товари та послуги.

Реальна ставка (г) — відсоткова ставка, скорегована з урахуванням рівня інфляції (Іт), тобто виражена в грошових одиницях постійної купівельної спроможності.

Реальні доходи — купівельна спроможність номінальних доходів з урахуванням зміни цін та тарифів.

Рента — плата за використання ресурсу, пропозиція якого жорстко обмежена.

ресурсі.

Ринковий попит — сума всіх індивідуальних попитів за кожного рівня цін. Щоб отримати криву ринкового попиту, необхідно додати величини попиту окремих споживачів за кожного рівня цін.

Ринок — це спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому механізмі цінових сигналів.

Ринок грошей — механізм, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція на них та встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка.

Ринок інформації — сукупність економічних відносин із приводу збирання, опрацювання, систематизації інформації та її продажу кінцевому споживачу.

Ринок капіталу — ринок фізичного капіталу і ринок капіталу як кредитного ресурсу.

Ринок праці — система соціально-економічних відносин між його суб'єктами з приводу купівлі-продажу праці найманих робітників.

Ринок товарів та платних послуг — система економічних відносин між покупцями та продавцями з приводу рухів товарів та послуг, які задовольняють споживчий та інвестиційний попит суб'єктів національного ринку.

Ринок цінних паперів — особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності. Він поділяється на первинний і вторинний. На первинному ринку розміщуються нові випуски (емісія) цінних паперів, на вторинному відбувається перепродаж цінних паперів.

Товарна біржа — особливий суб'єкт господарювання, що надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту та пропозиції товарів, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє підвищенню ефективності пов'язаних із ним торговельних операцій.

Товарні гроші — товари, які мали визнану суспільну корисність і на які був сталий повсякденний попит; вони виконували роль загального еквівалента на певній території.

Трудові ресурси — здатність людей до продуктивної праці завдяки їхньому здоров'ю, фізичній силі, освіті та професійним навичкам.

Фондова біржа — організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Ціна землі прямо залежить від величини рентиі обернено – від позичкового відсотка.

Кiлькiсть переглядiв: 96

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.