ЗАТВЕРДЖЕНО

загальношкільною конференцією Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 Харківської міської ради Харківської області (Протокол від 27.08.2018 № 1)

Положення про Раду

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123

Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 28 Закону «Про освіту» у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 123 Харківської міської ради Харківської області діє Рада школи.

1.2. Рада школи (далі - Рада) - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 Харківської міської ради Харківської області, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності Ради школи

2.1. Метою діяльності Ради є:

ü сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

ü об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення освітнього процесу;

ü формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти;

ü розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

ü підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

2.2. Основними завданнями Ради є:

ü підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

ü визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи;

ü формування виховного середовища;

ü створення належного педагогічного клімату у закладі освіти;

ü сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

ü підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

ü сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

ü ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

ü стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

ü зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Рада школи діє на засадах:

ü законності, гласності;

ü колегіальності ухвалення рішень;

ü добровільності і рівноправності членства.

3. Структура Ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів III ступеню навчання, батьків учнів. Представники в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює Раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу освіти, власника (засновника), а також членами Ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

3.7. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

3.9. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу освіти, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють.

3.10. У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

3.11. Рада школи:

ü організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

ü вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

ü спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

ü разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

ü затверджує режим роботи школи;

ü сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

ü приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу освіти золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

ü разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

ü виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з учнями;

ü виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

ü вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ü ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

ü сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

ü розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

ü розглядає питання родинного виховання;

ü бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

ü сприяє педагогічній освіті батьків;

ü сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

ü організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

ü розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи школи;

ü вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 30

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.