України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним законодавством України та цим Положенням.
І.4. Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.
1.5. Психологічна служба тісно працює з органами охорони здоров'я, соціального захисту, сім'ї і молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також - із громадськими і благодійними організаціями.
1.6. Це положення регламентує загальну структуру та функції психологічної служби в системі освіти України в цілому і є основою для діяльності наявної мережі служби управлінь та відділів освіти державних адміністрацій.
1.7. Посади практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться в штати дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів за рішенням районних (міських) відділів освіти, управлінь (комітетів) професійно-технічної освіти, за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою, в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат навчальних закладів, згідно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів) підрозділів системи освіти (додаток).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.
2.1. Завдання психологічної служби системи освіти України полягають:
у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.
2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:
діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;
прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуальною розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин та освітньої ситуації у регіоні.
2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох рівнях:
науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості дитини з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної школи;
прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи розробку навчальних програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації фахівців;
практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.
2.4. Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:
консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім'ї;
превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

З. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ
З.1. Психологічна служба в системі освіти України складається з трьох основних ланок:
Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;
обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи або методистів методичних кабінетів районних (міських) відділів освіти, які відповідають за психологічну службу;
практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють у навчальних закладах.
3.2.Науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти здійснює Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, який створюється Міністерством освіти України та АПН України, і діє на підставі Статуту.
3.3. Обласні центри практичної психології і соціальної роботи створюються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і методично підпорядковуються Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи закладів післядипломної освіти або як юридичні особи.
3.4. Районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи створюються районними (міськими) відділами освіти і методично підпорядковуються обласним центрам.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи методичних кабінетів або як юридичні особи.
3.5. Районні і міські центри створюються при наявності у навчальних закладах освіти району (міста) від 20 тис. і більше дітей віком до 18 років.
Якщо чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або навчаються в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти району (міста), менша, то у відповідному методичному кабінеті вводиться посада методиста, який відповідає за психологічну службу.
Відділи освіти таких районів на паритетних засадах можуть створювати міжрайонні центри практичної психології і соціальної роботи.
3.6. Атестація практичних психологів (соціальних педагогів) проводиться атестаційними комісіями, що створюються при районних (міських) центрах та методичних кабінетах, для встановлення (підтвердження) їх кваліфікаційних категорій згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176.
3.7. Обласним, районним (міським) центрам в установленому порядку затверджується штатний розпис згідно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів).
3.8. Обласні, районні (міські) центри здійснюють свою діяльність відповідно до Положення або Статуту, якщо вони є юридичними особами.

4. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ.
4.1. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є головною організацією психологічної служби системи освіти України. Він здійснює організаційні, координаційні та науково-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
До числа його повноважень належить:
науково-методичне забезпечення психологічної служби системи освіти;
участь в експертизі діяльності, ліцензуванні державних і недержавних навчальних закладів та підрозділів психологічної служби системі освіти;
здійснення психометричного нагляду, забезпечення діяльності психометричної комісії, організація соціально-психологічної експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти;
дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби, координація науково-прикладних досліджень та методичних розробок.
4.2. Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) є основними організаційно-методичними структурами психологічної служби освіти в області, районі (місті). Вони здійснюють організаційні, координувальні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
Обласні, районні (міські) центри (методисти):
забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону згідно з державними вимогами;
надають методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, соціальним педагогам;
беруть участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів служби, їх атестації та професійному зростанні, кадровому забезпеченні служби, сертифікації фахівців;
організовують діяльність методичних об'єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
координують науково-дослідні, практичні дослідження за пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби;
беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в регіоні;
впроваджують досягнення психологічної науки та передового досвіду.
Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) організовують діяльність «Телефонів довіри», кабінетів корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, профільних консультпунктів, реабілітаційних центрів залежно від соціально-психологічних потреб регіону.
4.3. Практичний психолог навчального закладу:
бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;
сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;
формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.
4.5.Соціальний педагог навчального закладу:
здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і-підлітків;
сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;
впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо.
4.6. Соціальний педагог зараховується у загальноосвітні, школи-інтернати для дітей, які потребують соціальної допомоги, школи (ПТУ) соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, професійно-технічні училища згідно з нормативами. Соціальні педагоги зараховуються у ці навчальні заклади за вакантних посад практичних психологів.
4.7. Працівник психологічної служби повинен:
керуватися Етичним кодексом психолога;
дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному7 співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків;
зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню;
постійно підвищувати свій професійний рівень, запобігати випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;
знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
4.8. Тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога) - 40 годин, із них 20 год. відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год, - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

5. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
5.1. Фінансування діяльності Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи здійснюється Міністерством освіти України та Академією педагогічних наук України згідно з установчим договором.
5.2. Фінансування діяльності обласних центрів здійснюється Міністерством освіти України Автономної республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
5.3. Фінансування діяльності районних (міських) центрів практичної психології і соціальної педагогіки (головних психологів) здійснюється районними (міськими) відділами освіти.
5.4. Оплата праці практичних психологів (соціальних педагогів), працівників центрів, головних психологів здійснюється згідно з чинним законодавством.
5.5. Працівникам психологічної служби закладів освіти виділяється окреме приміщення для проведення діагностичної, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

Директор Українського НМЦ
практичної психології і соціальної роботи І.І. Цушко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07 червня 2001 р. № 439

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 липня 2001 р. за № 570/5761

Про внесення змін до Положення
про психологічну службу системи освіти
України

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою приведення Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.99 за № 922/4215, у відповідність до зазначеного Закону України

НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України (додаються).
2. Міністру освіти України Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій вжити організаційних заходів щодо функціонування усіх ланок психологічної служби згідно з Положенням про психологічну службу системи освіти України, із змінами.
3. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 № 386 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».
4. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти спільно з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи розробити та надати на затвердження проекти нормативно-правових актів щодо планування діяльності, ведення документації та звітності всіх ланок психологічної служби (до 01.09.2001)

Міністр В.Г. Кремень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
07.06.2001 № 439

Зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України

1. У пункті 1.3 словосполучення «Законом України «Про освіту» замінити на словосполучення «Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
2. Пункт 1.7 Положення викласти в такій редакції: «Посади практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться в штати дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат, згідно з Типовими штатними нормативами закладів та установ освіти».
3. У третьому абзаці пункту 3.1 словосполучення «головних психологів районних (міських) методичних кабінетів» замінити на словосполучення «методистів методичних кабінетів районних (міських) відділів освіти, які відповідають за психологічну службу».
4. У другому абзаці пункту 3.3 словосполучення «інститутів удосконалення вчителів» замінити на словосполучення «закладів післядипломної освіти».
5. Другий абзац пункту 3.5 викласти в такій редакції: «якщо чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або навчаються в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти району (міста), менша, то у відповідному методичному кабінеті вводиться посада методиста, який відповідає за психологічну службу».
6. У першому, другому та третьому абзацах пункту 4.2 слова «головні психологи» замінити словом «методисти».
7. У пункті 4.4 словосполучення «загальноосвітніх школах та школах-інтернатах усіх типів, професійно-технічних училищах» замінити на словосполучення «усіх типах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів».
8. У пункті 4.6 слова «професійно-технічні училища» замінити на слова «професійно-технічні навчальні заклади».
9. У пунктах 5.3 та 5.4 слова «головних психологів» замінити словом «методистів».


ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 15.08.2007 р. № 1/9-479


Міністру освіти і науки Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Про нормативи чисельності практичних
психологів та соціальних педагогів
навчальних закладів

На виконання п. 13 заходів Міністерства освіти і науки України щодо поліпшення психолого-педагогічного супроводу дітей, які навчаються в сільських, гірських і малокомплектних школах, затверджених наказом від 21.06.2007 р. № 531 «Про виконання рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з питань профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, безпритульності і бездоглядності дітей» Міністерство освіти і науки України відповідно до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 15.06.2004р № 1/9-324) рекомендує:
1. Посади практичних психологів уводити в штати дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти при умові наявності спеціалістів з фаховою освітою за нормативами чисельності практичних психологів закладів та установ освіти (додатки І -2) в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат.
Чисельність практичних психологів дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу; комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп компенсуючого типу; дитячих будинків інтернатного типу; центрів розвитку дитини - одна ставки на навчальний заклад.
Чисельність практичних психологів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів: гімназій, ліцеїв, колегіумів; загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної допомоги; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: навчально-реабілітаційних центрів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернаті в) для дітей, які потребують тривалого лікування; шкіл соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; вечірніх (змінних) шкіл для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання; міжшкільних навчально-виробничих комбінатів для задоволення потреб учнів у профорієнтаційній допрофесійній, професійній підготовці; професійно-технічних навчальних закладів; вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації; позашкільних навчальних закладів - одна ставка на навчальний заклад.
2. Посади соціальних педагогів уводити в штати загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (незалежно від посад практичних психологів) при умові наявності спеціалістів з фаховою освітою за нормативами чисельності соціальних педагогів закладів та установ освіти (додаток 3) в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат.
Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів (дитячих будинків) інтернатного типу та центрів розвитку дитини - одна ставка на навчальний заклад.
Чисельність соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної допомоги; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; навчально-реабілітаційних центрів для дітей, які потребують корекції фізичного ті (або) розумового розвитку; загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів)для дітей, які потребуючі) тривалого лікування; шкіл соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; вечірніх (змінних) шкіл для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання: професійно-технічних навчальних закладів; вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації - одна ставка на навчальний заклад.
Ставка заробітної плати практичних психологів та соціальних педагогів із спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), навчально-реабілітаційних центрах для дітей; які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, виплачується за 18 годин педагогічної роботи на тиждень.
3. Якщо посади практичних психологів та соціальних педагогів гірських та сільських малокомплектних навчальних закладів передбачені у штатах районних центрів практичної психології і соціальної роботи, а не в навчальних закладах, то їхня чисельність розраховується за формулою:
заг. чисельність учнів малокомплектних ЗНЗ району
------------------------------------------------------------------- = х
100 учнів де х - кількість ставок.
4. Нормативи чисельності основного персоналу центрів практичної психології і соціальної роботи та методистів, які відповідають за психологічну службу, наведені у додатку 4.
5. У випадках, коли посади, перелічені в зазначених нормативах, не можуть забезпечити нормальне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та позабюджетних коштів можуть
бути введені додаткові посади практичних психологів і соціальних педагогів.

Т.в.о. Міністра Б.М. Жебровський
В.Г. Панок
288-04-59


Додатки
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 15.08.2007 р. №1/9-479

Додаток 1
Нормативи чисельності практичних психологів дошкільних навчальних закладів
Місто Село (селище)
Чисельність груп Норматив чисельності Чисельність груп Норматив чисельності
5 і більше 0,5 2 і більше 0,5
7 і більше 0,75 4 і більше 0,75
9 і більше 1,0 6 і більше 1,0

Додаток 2
Нормативи чисельності практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів
Місто Село (селище)
Чисельність учнів Норматив чисельності Чисельність учнів Норматив чисельності
300 і більше 0,5 50 і більше 0,25
500 і більше 0,75 100 і більше 0,5
700 і більше 1,0 200 і більше 0,75
900 і більше 1,25 300 і більше 1,0
1100 і більше 1,5
1300 і більше 1,75
1500 і більше 2,0

Додаток З
Нормативи чисельності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів
Місто Село (селище)
Чисельність учнів Норматив чисельності Чисельність учнів Норматив чисельності
300 і більше 0,5 50 і більше 0,25
500 і більше 0,75 100 і більше 0,5
700 і більше 1,0 200 і більше 0,75
900 і більше 1,25 300 і більше 1,0
1100 і більше 1,5
1300 і більше 1,75
1500 і більше 2,0

Додаток 4
Нормативи чисельності основного персоналу центрів практичної психології і соціальної роботи та методистів,
які відповідають за психологічну службу

Область Район, місто
Чисельність дітей (учнів) дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів Норматив чисельності Чисельність дітей (учнів) дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів Норматив чисельності
до 150 тис 2 до 15 тис. 1
150-200 тис. 3 15-20 тис 2
більше 200 тис. 4 більше 20 тис. 3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№1/9-193 від 18.05.2001 .р.

Міністру освіти Автономної республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

На численні запити з місць щодо зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України повідомляє наступне.
Статтею 21 (Психологічна служба в системі освіти) Закону України «Про освіту» визначено, що за своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки зараховується час роботи на посадах передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963.
Посада «практичний психолог» включена до даного переліку. Проте, до затвердження «Положення про психологічну службу в системі освіти України» (наказ Міністерства освіти України від 01.07.1993 р. № 230, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.1993 р. за № 101) вона мала назву «психолог» (інструктивний лист Державного Комітету СРСР з народної освіти від 27.04.1989 р. № 16 «Про введення посади психолога в закладах народної освіти»).
У зв’язку з тим, що посадові обов’язки «психолога» - «практичного психолога» навчальних закладів і установ освіти не змінювались, запис у трудовій книжці «психолог» (або інших документах, що відповідно до законодавства України підтверджують стаж роботи) є підставою для зарахування до стажу педагогічної .роботи практичного психолога, для виплати надбавки за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.


Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної політики України

ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 27.08.2000 р. №1/9-352

Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. № 385 та на численні запити з місць щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України з метою удосконалення роботи республіканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України рекомендує:
1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи (додатки 1-2). Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.
При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:
- участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;
- пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;
- специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;
- спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.
2. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби (додаток 3):
для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів - за чверть;
для районних (міських) центрів (методистів) - за півріччя:
для обласних центрів практичної психології і соціальної роботи – за навчальний рік.
Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).
Регіональні центри (методисти) практичної психології і соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або методистів (додатки 5 - 8).
3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних закладів вести таку документацію:
- індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 9);
- протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);
- журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (додаток 12);
- журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);
- журнали щоденного обліку роботи (додаток 14);
- Крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11)
Додатки: на 14 арк.

Заступник Міністра В.О. Огнев'юк

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
(ПОГОДЖЕНО)* (ЗАТВЕРДЖЕНО)*
Директор ______________________ Директор районного
(назва навчального закладу) (міського) центру
______________________________ практичної психології (методист)
______ _________________ _______ ___________________
(підпис) (прізвище, і., п\б) (підпис) (прізвище, і., п\б)

ПЛАН
роботи практичного психолога
__________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)
на 200____ - 200______навчальний рік

№ №п\п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Психодіагностична робота

2. Консультативна робота

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Навчальна діяльність

6. Організаційно-методична робота

7. Зв’язки з громадськістю

Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу освіти, у штат якого включена ставка практичного психолога.


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор _______________
(назва навчального закладу)
__________________________
_________ _______________
(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПЛАН
роботи практичного психолога
____________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)
За ___________________________місяць 200______року

№ №п\п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться Норми часу
1. Психодіагностична робота

2. Консультативна робота

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Навчальна діяльність

6. Організаційно-методична робота

7. Зв’язки з громадськістю

Примітки:
а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;
б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток З

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
__________________________
_________ ______________
(підпис) (прізвище, і. п/б)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
про роботу практичного психолога
_________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)
за ______________чверть 200___ - 200___навчального року

№ п/п ОСНОВНІ ВИДИ РОБОТИ Охоплено осіб Затрачено годин
1. Індивідуальна психодіагностика:
А) учнів (дітей) всього:
У т.ч. – дошкільного віку;
- початкових класів;
- середніх класів;
- старших класів;
- студентів ПТНЗ;
- студентів ВНЗ
Б) педпрацівників;
В) батьків.

2. Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед:
А) учнів (дітей) всього:
У т.ч. – дошкільного віку;
- початкових класів;
- середніх класів;
- старших класів;
- студентів ПТНЗ;
- студентів ВНЗ
Б) педпрацівників;
В) батьків.
3. Індивідуальне консультування:
А) учнів (дітей) всього:
У т.ч. – дошкільного віку;
- початкових класів;
- середніх класів;
- старших класів;
- студентів ПТНЗ;
- студентів ВНЗ
Б) педпрацівників;
В) батьків.

4. Корекційно-відновлювана та розвивальна робота з учнями (дітьми):
А) індивідуальна (всього):
У т.ч. – дошкільного віку;
- початкових класів;
- середніх класів;
- старших класів;
- студентів ПТНЗ;
- студентів ВНЗ
б) групова (всього):
у т.ч. – дошкільного віку;
- початкових класів;
- середніх класів;
- старших класів;
- студентів ПТНЗ;
- студентів ВНЗ
5. Проведення ділових ігор, тренінгів для
А) педпрацівників;
Б) батьків.
6. Психологічна просвіта, виступи перед:
А) учнями (дітьми);
Б) педпрацівниками;
В) батьками.
7. Навчальна діяльність (кількість годин):
- курси за вибором;
- факультативи;
- гурткова робота.
8. Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість заходів):
- учнів (дітей) вдома;
- батьків за місцем роботи;
- органів виконавчої влади та громадського самоврядування.

Примітки. Статистичний звіт про роботу:
а) практичним психологом навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;
б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;
в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Додаток 4
Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога


позиції Найменування видів робіт Одиниця виміру обсягу роботи Нормативу часу (год)
Організаційно-методична робота
1 Складання плану роботи:
на місяць
на рік План
План
План
2,5
6,0

Кiлькiсть переглядiв: 428

Коментарi

 • Reirewapting

  2013-06-08 14:43:00

  doxycycline 100mg is used to treat what difference in doxycycline hyclate and monohydrate [url=http://thewulfs.webs.com/apps/profile/110453719/#buy-doxycycline-humans]doxycycline mail order[/url] doxycycline monohydrate 100 mg for acne [url=http://themejores.webs.com/apps/profile/110453895/#where-to-buy-doxycycline-online]price doxycycline hyclate 100mg[/url] doxycycline how much does it cost [url=http://thereal56s.webs.com/apps/profile/110453654/#cheap-doxycycline-100mg]buy doxycycline 100mg online[/url] doxycycline 20 mg tabs [url=http://www...

 • Thehulonab

  2013-06-08 03:21:24

  what is the best moisturizer to use while on accutane can you donate plasma if you are on accutane [url=http://daboomclan.webs.com/apps/profile/110401666/#generic-accutane-isotretinoin]price of generic accutane[/url] does your skin get worse before it gets better on accutane [url=http://www.freewebs.com/c-walkcassimiro/apps/profile/110401787/#buying-accutane-online]how much does accutane cost per month[/url] how long after taking accutane can you get waxed [url=http://www.freewebs.com/beybladewhirl/apps/profile/110401859/#accutane-vs-generic]generic accutane buy online[/url] accutane buying online [url=http://acciohagrid...

 • Gebbanklede

  2013-06-06 01:45:01

  comprar priligy in svizzera quanto costa priligy in farmacia [url=http://www.freewebs.com/chamoo_papercrafts/apps/profile/110452463/#priligy-malaysia-price]farmacia host buy priligy[/url] pastilla priligy precio [url=http://www.freewebs.com/deadmansmethod/apps/profile/110452356/#where-to-buy-priligy]generic priligy canada[/url] where to purchase priligy [url=http://www.freewebs.com/deadhackcrush/apps/profile/110402999/#priligy-online-rezept]buy priligy south africa[/url] precio de priligy en argentina [url=http://www...

 • Daysusita

  2013-06-05 18:46:28

  if clomid does not work what is the next step how long does it take for clomid to take effect for men [url=http://www.freewebs.com/animemaple/apps/profile/110403215/#buy-clomid-mastercard]what is the cost of clomid in canada[/url] how many days after my last pill of clomid will i ovulate [url=http://infectusrp.webs.com/apps/profile/110402860/#buying-clomid-online-dangers]buy generic clomid australia[/url] buying clomid 50mg online [url=http://www.freewebs.com/yellow-shirts-ro/apps/profile/110403249/#buy-clomid-london]what...

 • Fristilara

  2013-06-05 12:26:19

  cual es el precio de las pastillas xenical xenical orlistat roche uk [url=http://selenamg.webs.com/apps/profile/110453914/#price-xenical]how much weight can i lose on xenical in a week[/url] how much weight can you lose on xenical [url=http://rawonsocom.webs.com/apps/profile/110401092/#xenical-prescription-cost]orlistat xenical® is recommended for long term management of obesity[/url] cuantas veces al dia se toma la xenical [url=http://www.freewebs.com/silkentertainment/apps/profile/110454473/#buy-xenical-toronto]diet pill xenical buy[/url] por cuanto tiempo se puede tomar la xenical [url=http://www...

 • Leinetveca

  2013-06-05 06:43:03

  kamagra oral jelly 100mg einnahme online kamagra jelly [url=http://yrockedge.webs.com/apps/profile/110453116/#safest-site-to-buy-kamagra]kamagra tablets to buy[/url] buy kamagra uk cheap [url=http://www.freewebs.com/twinsonic/apps/profile/110453375/#buy-viagra-kamagra-uk]where to buy kamagra in ireland[/url] kamagra oral jelly tabletten [url=http://www.freewebs.com/thejapantown/apps/profile/110453926/#best-site-buy-kamagra]legal sell kamagra online[/url] buy wholesale kamagra [url=http://www.freewebs...

 • Arizinni

  2013-06-05 00:09:27

  where can buy clomid where can i buy clomid no prescription [url=http://dutchtitan.webs.com/apps/profile/110402903/#generic-clomid-reviews]where to buy nolvadex bodybuilding com[/url] buy clomid and nolvadex [url=http://www.freewebs.com/thelaws/apps/profile/110403273/#buy-clomid-tablets-online]buy clomid online with paypal[/url] want to buy clomid online [url=http://scottparker.webs.com/apps/profile/110447005/#buy-generic-clomid]is there a generic drug for clomid[/url] do you need to have a period to take clomid [url=http://www...

 • Tebetcoka

  2013-06-04 13:32:08

  xenical orlistat out of stock where can i buy xenical online in the uk [url=http://shaneart.webs.com/apps/profile/110453336/#can-buy-xenical-malaysia]buy xenical online cheap[/url] buy xenical new zealand [url=http://sjhsrules.webs.com/apps/profile/110454412/#were-to-buy-xenical]xenical 120 mg 84 stuck[/url] xenical orlistat 120mg pom [url=http://rawonsocom.webs.com/apps/profile/110401092/#buy-xenical-slimming-pills]xenical orlistat sale[/url] costo de la pastilla xenical® [url=http://www.freewebs...

 • Raitriginle

  2013-06-04 01:02:28

  ya hay xenical en genericos' can you buy xenical [url=http://shaneart.webs.com/apps/profile/110453336/#generico-do-xenical]xenical 120 mg hard capsules orlistat[/url] where to buy xenical in australia [url=http://www.freewebs.com/sea4buck/apps/profile/110454044/#xenical-generico-brasil]cheap xenical orlistat[/url] priceline pharmacy xenical [url=http://www.freewebs.com/tombarmalta/apps/profile/110453691/#orlistat-xenical-roche]how long does it take for xenical to kick in[/url] efectos secundarios de xenical orlistat [url=http://www...

 • Pieduthices

  2013-06-03 10:09:10

  clomid do you need a prescription buy clomid online from canada [url=http://infectusrp.webs.com/apps/profile/110402860/#should-i-order-clomid-online]what are the dangers of buying clomid online[/url] how long does it take clomid to get out of your system [url=http://dutchtitan.webs.com/apps/profile/110402903/#order-clomid-online-australia]is buying clomid online safe[/url] what is clomid and how does it work for men [url=http://crystalnatureproductions.webs.com/apps/profile/110403125/#buy-clomid-liquid]buy clomid online without rx[/url] buy clomid in mexico [url=http://www...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.